انواع بیماری ها در انگلیسی

لیست انواع بیماری ها در انگلیسی | از A تا Z

اشتراک گذاری این مقاله:

فهرست مطالب

یکی از دسته بندی های دانش زبان انگلیسی مورد نیاز شما برای مهاجرت یا سفر به یک کشور انگلیسی زبان، آشنایی با انواع بیماری ها در انگلیسی است. در حقیقت یکی از مهم ترین موقعیت هایی که شما باید بتوانید در آن شرایط به راحتی صحبت کنید و مشکل خود را بیان کنید، هنگام مراجعه به پزشک در یک کشور انگلیسی است. با ما در این مقاله همراه باشید تا با انواع بیماری ها در انگلیسی آشنا شوید و قدم بزرگی در جهت تقویت مهارت مکالمه زبان انگلیسی خود بردارید.
مطالعه مفید: آموزش مکالمه زبان انگلیسی اساطیر زبان

اهمیت دانش درباره انواع بیماری ها در انگلیسی

 

اهمیت دانش درباره انواع بیماری ها در انگلیسی

پیش از بررسی نام انواع بیماری ها بهتر است به جواب این سوال بپردازیم که چرا اطلاعات درباره بیماری ها در زبان انگلیسی برای افراد مفید است؟ جواب این سوال بسیار ساده است. یکی از مهم ترین کاربردهای این اطلاعات مرتبط با زمانی است که شما در جهت مهاجرت یا سفر به یک کشور انگلیسی زبان رفته اید، ممکن است شرایطی برای شما یا فرد دیگری پیش آید که نیاز داشته باشید راجع به بیماری ها به پزشک یا اورژانس اطلاعاتی بدهید.
یکی دیگر از شرایطی که شما ممکن است به این اطلاعات نیاز پیدا کنید، در صحبت و مکالمات روزمره به زبان انگلیسی است. در ادامه این مقاله به بررسی این بیماری ها در زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی خواهیم پرداخت.

انواع بیماری ها در انگلیسی از A تا Z

 

انواع بیماری ها در انگلیسی از A تا Z

در این قسمت از مقاله،به ترتیب حروف الفبای انگلیسی بیماری های شایع را برای شما در حداول زیر آماده کرده ایم.

انواع بیماری در انگلیسی با A

نام بیماریترجمه به فارسی
Amnesiaبیماری فراموشی
Anemiaکم خونی
Asthmaآسم
Amputationقطع عضو
Arthritisآرتروز
Alzheimerآلزایمر
Allergyآلرژی
Appendicitisآپاندیس
Autismاوتیسم
Acneآکنه
AIDSایدز
Acute Cholecystitisالتهاب کیسه صفرا
Alcohol-related liver diseaseسیروز کبدی
Allergic rhinitisالتهاب مخاط بینی
Anal cancerسرطان مقعد
Anaphylaxisآنافیلاکسی
Anorexia nervosaبی اشتهایی عصبی
Anxietyاضطراب
Anxiety disorderاختلال اضطراب
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)اختلال بیش فعالی

بیماری ها با حرف B

نام بیماریترجمه به فارسی
Backacheپشت درد
Bloodshedخونریزی
Brain sicknessنقص عقل
Bladder stoneسنگ مثانه
Bruiseکبودی
Burnسوختگی
Blood clotلخته شدن خون
Blisterتاول
Brain deathمرگ مغزی
Bunged up noseبینی گرفته
Benignخوش خیم
Bloatنفخ
Bileزرداب
Binge eatingاختلال خوردن بیش از حد و بدون کنترل
Bipolar disorderاختلال دوقطبی
Bladder cancerسرطان مثانه
Bone cancerسرطان استخوان
Bowel cancerسرطان روده بزرگ
Brain tumorsتومور مغزی
Breast cancerسرطان سینه
Bronchitisبرونشیت
Bulimiaپرخوری عصبی
Bunionانحراف شست

 انواع بیماری ها با C

نام بیماریترجمه به فارسی
Cancerسرطان
Chicken poxآبله مرغان
Constipateیبوست
Cataractآب مروارید
Crippleچلاق
Catch coldسرما خوردن
Choleraوبا
Cutبریدن
Chokeخفگی
Convulsionتشنج
Cervical cancerسرطان دهانه رحم
Chest painدرد قفسه سینه
Chronic kidney diseaseسندروم کلیوی مزمن
Chronic painدرد مزمن
Cold soreتبخال
Comaکما
Coughسرفه
Croupخروسک

بیماری ها در انگلیسی با حرف D

نام بیماریترجمه به فارسی
Depressionافسردگی
Dislocateدر رفتگی استخوان
Diabetesدیابت
Dysenteryاسهال خونی
Deafblindness
نابینایی و ناشنوایی همزمان
Dementiaروال عقلی
Dental abscessآبسه دندان
Diarrheaاسهال
Dizzinessسرگیجه
Down’s syndromeسندروم داون

انواع بیماری ها در انگلیسی با E

نام بیماریترجمه به فارسی
Ear acheگوش درد
Eye soreچشم درد
Epilepsyصرع
Eczemaاگزما
Eye cancerسرطان چشم

بیماری ها با حرف F

نام بیماریترجمه به فارسی
Fluآنفولانزا
Feverتب
Fractureشکستگی
Fungal infectionعفونت قارچی
Flatulenceباد شکم
Food poisoningمسمومیت غذایی

نام بیماری ها با G

نام بیماریترجمه به فارسی
Goutنقرس
Gastric ulcerزخم معده
Gastritisورم معده
Gripesدل پیجه
Gallbladder cancerسرطان کیسه صفرا
Gallstonesسنگ کیسه صفری
Genital herpesتبخال دستگاه تناسلی
Genital wartsزگیل تناسلی

نام بیماری ها با حرف H

نام بیماریترجمه به فارسی
Headacheسردرد
Heartacheقلب درد
Heat strokeگرما زدگی
Hypertensionفشار خون
Hysteriaتشنج عصبی
Hangoverسرگیجه
Heart conditionعارضه قلبی
Hemophiliaهموفیلی
Hepatitisهپاتیت
Hemorrhoidsبواسیر
Heart failureنارسایی قلبی
HIVایدز

انواع بیماری با حرف I

نام بیماریترجمه به فارسی
Inflammationتورم
Injuredمجروح
Impetigoزرد زخم
Indigestionسوء هاضمه
Insomniaبی خوابی
Itchingخارش

بیماری ها در انگلیسی با K

نام بیماریترجمه به فارسی
Kidney cancerسرطان کلیه
Kidney infectionعفونت کلیه
Kidney stonesسنگ کلیه

انواع بیماری ها با L

 

انواع بیماری ها در انگلیسی

 

نام بیماریترجمه به فارسی
Leprosyجذام
Lockjawقفل شدن فک
Laryngeal cancerسرطان حنجره
Laryngitisلارنژیت
Leg cramps
انقباض ماهیچه های پا
Liver cancerسرطان کبد
Liver tumorتومور کبد
Lung cancerسرطان ریه
Lupusلوپوس
Lyme diseaseبیماری لایم

نام بیماری ها با حرف M

نام بیماریترجمه به فارسی
Measlesسرخک
Mumpsاوریون
Malnutritionسوتغذیه
Meningitisمننژیت
Malignantبدخیم
Menopauseیائسگی
Migraineمیگرن
Miscarriageسقط جنین
Mouth ulcerزخم دهان
Multiple sclerosis (MS)ام اس

بیماری ها با حرف N

نام بیماریترجمه به فارسی
Nauseaتهوع
Nose bleedخون دماغ
Non-alcoholic fatty liver diseaseبیماری کبد چرب غیر الکلی

انواع بیماری ها با O

نام بیماریترجمه به فارسی
Osteoporosisپوکی استخوان
Obesityبیماری چاقی
Obsessive compulsive disorder (OCD)اختلال وسواس جبری
Oesophageal cancerسرطان مری
Oral thrushبرفک دهان
Ovarian cancerسرطان تخمدان
Ovarian cystکیست تخمدان
Overactive thyroidتیروئید پرکار

مطالعه مفید: اسامی انواع بیماری ها به صورت انگلیسی به فارسی

بیماری ها در انگلیسی با P

نام بیماریترجمه به فارسی
Pancreatic cancerسرطان لوزالمعده
Panic disorderاختلال حراس
Parkinson’s diseaseبیماری پارکینسون
Penile cancerسرطان آلت
Personality disorderاختلال شخصیت
Pneumoniaسینه پهلو
Post-traumatic stress disorder (PTSD)اختلال اضطراب پس از سانحه
Pressure ulcersزخم بستر
Prostate cancerسرطان پروستات
Psychosisروان پریشی

 بیماری ها با حرف R

نام بیماریترجمه به فارسی
Restless legs syndromeسندروم پای بی قرار
Rheumatoid arthritisروماتیسم مفصلی
Rosaceaآکنه روزاسه

انواع بیماری ها در انگلیسی با S

نام بیماریترجمه به فارسی
Schizophreniaاسکیزوفرنی
Shortness of breathتنگی نفس
Sinusitisسینوزیت
Skin cancerسرطان پوست
Sore throatگلو درد
Stomachacheدل درد
Stomach cancerسرطان معده
Stomach ulcerزخم معده
Strokeسکته مغزی
Sunburnآفتاب سوختگی

بیماری ها در انگلیسی با T

نام بیماریترجمه به فارسی
Testicular cancerسرطان بیضه
Thyroid cancerسرطان تیروئید
Tinnitusوزوز کردن گوش
Tonsillitisورم لوزه
Tooth decayپوسیدگی دندان
Toothacheدندان درد
Tuberculosisسل
Type 1 diabetesدیابت نوع اول
Type 2 diabetesدیابت نوع دو

انواع بیماری ها با حرف U

نام بیماریترجمه به فارسی
Underactive thyroidتیروئید کم کار
Urinary incontinenceبی اختیاری ادرار
Urinary tract infectionعفونت ادراری

 انواع بیماری ها با V

نام بیماریترجمه به فارسی
Vaginal cancerسرطان واژن
Vitiligoپیسی

بیماری ها با حرف W

نام بیماریترجمه به فارسی
Wartsزگیل
Womb cancerسرطان رحم

بیماری ها در انگلیسی با Y

نام بیماریترجمه به فارسی
Yellow feverتب زرد
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن

دریافت مشاوره رایگان

برای اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و مشاهده نمونه تدریس های پکیج خوداموز رویال، عدد یک را به تلگرام زیر ارسال کنید.