انواع گل در زبان انگلیسی

۷۰ اسم از انواع گل در زبان انگلیسی

اشتراک گذاری این مقاله:

فهرست مطالب

گل ها هدیه زیبا و لطیف زمین برای موجودات زنده و انسان ها هستند. یادگیری انواع گل در زبان انگلیسی به شما این امکان را میدهد که در هر نقطه از کره زمین قرار داشته باشید بتوانید هر مدل از این هدیه های زیبا که مورد نظر شما هستند را تهیه کنید و به آدم های عزیز زندگی خود تقدیم کنید. شاید یادگیری انواع گل در زبان انگلیسی به اندازه دیگر اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی برای شما مفید نباشد ولی قطعا در بخشی از مکالمات به کار شما خواهند آمد که فواید بسیاری برای شما خواهد داشت.

مطالعه مفید: آشنایی با آموزش زبان انگلیسی از پایه اساطیر

جدول معرفی انواع گل در زبان انگلیسی

جدول معرفی انواع گل در زبان انگلیسی
در این مقاله به آموزش اسامی انواع گل در زبان انگلیسی پرداخته ایم تا اگر به دنبال خرید گل مورد علاقه خود هستید و یا می خواهید مهارت خود را در زمینه مکالمه زبان انگلیسی تقویت کنید بتوانید به راحتی گل مورد نظر خود را در گل فروشی پیدا کنید.

شماره نام گل به فارسی نام گل به انگلیسی تلفظ
۱ نرگس Daffodil / ˈdæfəˌdɪl /
۲ کوکب Dahlia / ˈdæljə /
۳ رز آلپن Alpenrose / alpenrose /
۴ تاج خروس Amaranth / ˈæməˌrænθ /
۵ سنبل Hyacinth / ˈhaɪəˌsɪnθ /
۶ زنبق Iris / ˈaɪrəs /
۷ آزالیا Azalea / əˈzeɪljə /
۸ انگور خرس Bearberry / bearberry /
۹ بگونیا Begonia / bɪˈɡoʊnjə /
۱۰ زنگوله آبی Bluebell / ˈbluːbel /
۱۱ اسطوخدوس Lavender / ˈlævəndər /
۱۲ یاس بنفش Lilac / ˈlaɪˌlæk /
۱۳ میخک Carnation / karˈneɪʃn̩ /
۱۴ سوسن/ لیلیوم Lily / ˈlɪli /
۱۵ گل داوودی Chrysanthemum / krəˈsænθəməm /
۱۶ مارگریت Marguerite / ˌmɑːrɡəˈriːt /
۱۷ سرخار گل Coneflower / ˈkoʊnˌflɑːwər /
۱۸ بابونه Feverfew / ˈfiːvərˌfjuː /
۱۹ گل ادریسیا Hydrangea / haɪˈdreɪndʒə /
۲۰ لوتوس آمریکایی American Lotus / əˈmerɪkən ˈloʊtəs /
۲۱ مینا Daisy / ˈdeɪzi /
۲۲ آلوئه/ صبر Aloe / ˈæˌloʊ /
۲۳ گل فلامینگو Flamingo flower / fləˈmɪŋɡoʊ ˈflaʊər /
۲۴ گل چای ترش Hibiscus / hɪˈbɪskəs /
۲۵ آق اوستا/ گل مکزیکی/ زوفا انیسون Anise hyssop / ˈænəs ˈhɪsəp /
۲۶ گل شاه اشرفی Cupcakes white / ˈkʌpkeɪks ˈwaɪt /
۲۷ لیدی کواکر Bluet / ˈbluːɪt /
۲۸ کاملیا Camellia / kəˈmiːlɪə /
۲۹ نعنا گربه ای Catmint / ˈkætˌmɪnt /
۳۰ شقایق Common poppy / ˈkɒmən ˈpɑːpi /
۳۱ گل نیلوفر سفید Moonflower / ˈmuːnflaʊər /
۳۲ گل جعفری Marigold / ˈmærɪɡoʊld /
۳۳ ارکیده Orchid / ˈɔːrkəd /
۳۴ گل تاج ریزی Nightshade / ˈnaɪˌtʃed /
۳۵ اطلسی Petunia / pəˈtuːniə /
۳۶ گل صد تومانی Peony / ˈpiːəni /
۳۷ اقاقیا Acacia / əˈkeɪʃə /
۳۸ رز Rose / roʊz /
۳۹ ‍پیچ گلیسین Wisteria / wɪˈstɪərɪə /
۴۰ آفتابگردان Sunflower / ˈsʌnˌflɑːwər /
۴۱ لاله Tulip / ˈtuːləp /
۴۲ گل اشرفی Tickseed / tickseed /
۴۳ نیلوفر آبی Water lily / wɔ:tər lɪli /
۴۴ گل آصف السلطنه Treasure flower / ˈtreʒər ˈflaʊər /
۴۵ خار مریم Thistle / ˈθɪsl̩ /
۴۶ بنفشه Violet / ˈvaɪələt /
۴۷ ژپیسوفیلا/ نفس بچه Baby’s breath / ˈbeɪbiz ˈbreθ /
۴۸ سوسن چشم سیاه Black-eyed Susan / blæk ˈaɪd ˈsuːzn̩ /
۴۹ گل زنگوله ای چینی Balloon flower / bəˈluːn ˈflaʊər /
۵۰ گل دوز Shooting star / ʃu:tɪŋ ˈstɑːr /
۵۱ گل تکمه ای/ گل گندم یا ذرت Bachelors button / ˈ bætʃlərz ˈbʌtn̩ /
۵۲ گل حنا Busy Lizzie / ˈbɪzi ˈlɪzi /
۵۳ گل فراموشم نکن Forget-me-not / fəˈɡet mɪ nɑːt /
۵۴ کالانکوئه کریسمس Flaming Katy / ˈfleɪmɪŋ ˈ keɪti /
۵۵ گیاه کانگورو Kangaroo paw / ˌkæŋɡəˈruː ˈpɒ /
۵۶ سیاه دانه دمشقی Love in a mist / ˈlʌv ɪn ə ˈmɪst /
۵۷ گیاه تونبرگیا King’s mantle / ˌkɪŋz ˈmæntl̩ /
۵۸ گیاه باروتک Love lies bleeding / ˈlʌv ˈlaɪz ˈbliːdɪŋ /
۵۹ گل رام Obedient plant / oˈ biːdiənt ˈplænt /
۶۰ گل ارینژیوم Miss Willmotts Ghost / ˈmɪs willmotts ɡoʊst /
۶۱ شیپور فرشته Snowy Angels Trumpet / ˈsnoʊɪ ˈeɪndʒəlz ˈtrʌmpət /
۶۲ گیاه دم موشی قفائی Butterfly bush / ˈbʌtr̩flaɪ ˈbʊʃ /
۶۳ دیسنترا/ گل قلب خونین Bleeding heart / ˈbliːdɪŋ ˈhɑːrt /
۶۴ رز Rose / roʊz /
۶۵ گل تکمه ای/ گل گندم یا ذرت Bachelors button / ˈ bætʃlərz ˈbʌtn̩ /
۶۶ گل شیپور طلایی تکوما Yellow elder / ˈjeloʊ ˈeldər /
۶۷ گل شکر پاره Protea / ˈ proʊtiə /
۶۸ گل رز تودور Tudor rose / ˈtuːdər roʊz /
۶۹ شبدر Shamrock / ˈʃæmˌrɑːk /

نام انواع گل ها به انگلیسی همراه با مثال

در زیر برای درک راحت تر و استفاده از انواع گل ها به انگلیسی در یک جمله برای شما نمونه مثال هایی اشاره کرده ایم:

Daisy- گل مینا

گل مینا

مثال: This fruit was picked only yesterday, it’s as fresh as a daisy.

این میوه همین دیروز چیده شد، تازه مثل گل مینا است.

Rose- گل سرخ

مثال: The national emblem of England is a rose.

نشان ملی انگلیس گل رز است.

Orchid- ارکیده

مثال: The orchid is a class of plant which I have never tried to grow.

من هرگز اقدام به پرورش هیچ یک از گونه های گیاهی خانواده ارکیده نکرده ام.

Tulip-گل لاله

مثال: In a vase on the table stood a tulip.

در یک گلدان روی میز یک گل لاله ایستاده بود.

Sunflower- آفتابگردان

مثال: He carefully tended his sunflower plants all summer.

او در تمام تابستان از گیاهان آفتابگردان خود مراقبت می کرد.

Cyclamen- سیکلامن

مثال: The silver-leaved varieties of cyclamen are not quite as hardy.

انواع برگ نقره ای سیکلامن چندان مقاوم نیستند.

Poppy- خشخاش

مثال: I have not seen a cultivated poppy as good as this anywhere.

من تاکنون گل خشخاش زراعی به خوبی اینجا ندیده بودم.

Daffodil- نرگس زرد

مثال: The daffodil belongs to the genus narcissus.

گل نرگس زرد به رده نرگس ها تعلق دارد.

Bluebell- ناقوس آبی

گل ناقوس آبی

مثال: Bluebells grow in profusion in this valley in April and May.

در ماه آوریل و مه در این دره به وفور ناقوس آبی رشد می‌ کنند.

Cherry blossom- شکوفه گیلاس

مثال: The cherry blossom came out early in Washington this year.

شکوفه گیلاس در اوایل امسال در واشنگتن ظاهر شد.

Iris- گل عنبیه

مثال: .Irises are perennial plants, growing from creeping rhizomes.

گل عنبیه گیاهان جاودانه و چندساله هستند که از ساقه زیرین در حال رشد هستند.

Chrysanthemum- گل داوودی

مثال: The tea tasted faintly of chrysanthemum.

مزه چای کمی شبیه به گل داوودی بود

Lily- گل زنبق

مثال: In the morning, the first yellow water lily appeared at the same spot.

صبح اولین زنبق زرد رنگ در همان نقطه ظاهر شد.

Crocus- کروکوس

مثال: The crocuses are late coming into flower.

کروکوس ها دیر به گل می رسند.

Dahlia- کوکب

مثال: Some favoured dahlia, others preferred the bright geranium.

بعضی ها گل کوکب را دوست دارند و برخی دیگر شمعدانی روشن را ترجیح می دهند.

Lotus- گل لوتوس

مثال: The lotus grows in ponds and lakes

گل لوتوس در مرداب و برکه رشد می کند.

Water lily- نیلوفر آبی

مثال: Water lily bloom in summer

گل نیلوفر آبی در تابستان رشد می کند.

Geranium- شمعدانی

روغن شمعدانی دارای رایحه ای شیرین است که یادآور گل رز است.

Honeysuckle- پیچ امین الدوله

مثال: Roses and honeysuckle entwine the little cottage.

گل رز و پیچ امین الدوله کلبه کوچک را در هم می پیچند.

Lilac- بنفشه

مثال: The air was filled with the scent of lilac.

هوا پر شده بود از عطر یاس بنفش.

Dandelion- قاصدک

مثال: The seeds of dandelion were carried to the meadow by the wind.

باد دانه های قاصدک را به چمنزار می برد.

نماد انواع گل در زبان انگلیسی و دیگر فرهنگ ها 

در جدول بالا لیستی از نام گل ها به انگلیسی و فارسی آورده شده است و با انواع گل در زبان انگلیسی آشنا شدید. اما برای راحتی شما در انتخاب گل ها و خرید گل همچنین لیستی از گل ها، نماد آن ها و عکس آن ها را در زیر آورده ایم.

مطالعه مفید: اپلیکیشن آموزش زبان اساطیر

گل آفتابگردان (Sunflower): 

گل آفتابگردان
گل آفتابگردان نمادی برای زندگی طولانی و شاد است و همچنین احترام و به فرد مقابل و نشان وفاداری است.

گل آنتریوم (Antrium): 

گل آنتریوم

به طور کلی گل هایی با شکل قلب نمادی از شادی، فراوانی و مهمان نوازی است. و در رنگ ها رنگ سفید نماد پاکی و بی گناهی، رنگ قرمز نشاندهنده عشق و علاقه زیاد و صورتی نماد عشق مادرانه و اشتیاق است.

گل ارکیده (Orchid): 

گل ارکیده

تمام رنگ های گل ارکیده نماد زیبایی و عشق اند البته با این وجود گل ارکیده ی قرمز نماد عشق، ارکیده ی سفید نماد فروتنی، ارکیده ی بنفش نماد تحسین و وفاداری و ارکیده ی زرد نماد شروع دوباره و شادی است.

گل رز (Rose):

گل رز

گل رز از گذشته تا کنون ابزاری برای ابراز عشق و علاقه بوده است و همانطور که گفته شد هر رنگ معنی و مفهوم خودش را دارد در گل رز هم رنگ سفید مجددا نماد پاکی و معصومیت، رز قرمز نماد عشق و احساسات زیاد و صورتی نماد اشتیاق و قدردانی است.

گل سنبل (Hyacinth):

گل سنبل

گل سنبل به رنگ سفید نماد دوست داشتنی بودن است و گل سنبل بنفش برای بخشش و ابراز تاسف استفاده میشود.

گل لاله (Tulip):
گل لاله

در گل های لاله نیز به خاطر داشتن رنگ های متنوع هر کدام نماد متفاوتی دارند. بطور مشابه رنگ گل لاله قرمز نماد عشق است و لاله صورتی نماد درک متقابل. لاله سفید نماد بخشش و لاله بنفش نشاندهنده قدرت، فراوانی و خوشبختی است.

جذابیت آموزش زبان انگلیسی 

امیدواریم با انواع گل در زبان انگلیسی و نماد هر کدام به طور کامل آشنا شده باشید. توجه کنید همیشه موضوع های جذابی در کنار آموزش وجود دارد. با اینکه یادگیری زبان انگلیسی همیشه یکی از جذابترین آموزش ها است. یادگیری انواع گل در زبان انگلیسی هم میتواند آموزشی همراه با زیبایی و سرگرمی برای زبان آموزان باشد.

مطلعه بیشتر: سبک های یادگیری زبان انگلیسی کدامند و چقدر کارآمد هستند؟

همچنین اگر هنوز یادگیری زبان انگلیسی را شروع نکردید میتوانید با خرید پکیج آموزش زبان انگلیسی در جهت تقویت مهارت زبان انگلیسی خود گام بردارید و آموزش زبان انگلیسی از پایه را آغاز کنید.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن

دریافت مشاوره رایگان

برای اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و مشاهده نمونه تدریس های پکیج خوداموز رویال، عدد یک را به تلگرام زیر ارسال کنید.