انواع گل در زبان انگلیسی

70 اسم از انواع گل در زبان انگلیسی

اشتراک گذاری این مقاله:

فهرست مطالب

گل ها هدیه زیبا و لطیف زمین برای موجودات زنده و انسان ها هستند. یادگیری انواع گل در زبان انگلیسی به شما این امکان را میدهد که در هر نقطه از کره زمین قرار داشته باشید بتوانید هر مدل از این هدیه های زیبا که مورد نظر شما هستند را تهیه کنید و به آدم های عزیز زندگی خود تقدیم کنید. شاید یادگیری انواع گل در زبان انگلیسی به اندازه دیگر اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی برای شما مفید نباشد ولی قطعا در بخشی از مکالمات به کار شما خواهند آمد که فواید بسیاری برای شما خواهد داشت.

مطالعه مفید: آشنایی با آموزش زبان انگلیسی از پایه اساطیر

جدول معرفی انواع گل در زبان انگلیسی

جدول معرفی انواع گل در زبان انگلیسی
در این مقاله به آموزش اسامی انواع گل در زبان انگلیسی پرداخته ایم تا اگر به دنبال خرید گل مورد علاقه خود هستید و یا می خواهید مهارت خود را در زمینه مکالمه زبان انگلیسی تقویت کنید بتوانید به راحتی گل مورد نظر خود را در گل فروشی پیدا کنید.

شمارهنام گل به فارسینام گل به انگلیسیتلفظ
1نرگسDaffodil/ ˈdæfəˌdɪl /
2کوکبDahlia/ ˈdæljə /
3رز آلپنAlpenrose/ alpenrose /
4تاج خروسAmaranth/ ˈæməˌrænθ /
5سنبلHyacinth/ ˈhaɪəˌsɪnθ /
6زنبقIris/ ˈaɪrəs /
7آزالیاAzalea/ əˈzeɪljə /
8انگور خرسBearberry/ bearberry /
9بگونیاBegonia/ bɪˈɡoʊnjə /
10زنگوله آبیBluebell/ ˈbluːbel /
11اسطوخدوسLavender/ ˈlævəndər /
12یاس بنفشLilac/ ˈlaɪˌlæk /
13میخکCarnation/ karˈneɪʃn̩ /
14سوسن/ لیلیومLily/ ˈlɪli /
15گل داوودیChrysanthemum/ krəˈsænθəməm /
16مارگریتMarguerite/ ˌmɑːrɡəˈriːt /
17سرخار گلConeflower/ ˈkoʊnˌflɑːwər /
18بابونهFeverfew/ ˈfiːvərˌfjuː /
19گل ادریسیاHydrangea/ haɪˈdreɪndʒə /
20لوتوس آمریکاییAmerican Lotus/ əˈmerɪkən ˈloʊtəs /
21میناDaisy/ ˈdeɪzi /
22آلوئه/ صبرAloe/ ˈæˌloʊ /
23گل فلامینگوFlamingo flower/ fləˈmɪŋɡoʊ ˈflaʊər /
24گل چای ترشHibiscus/ hɪˈbɪskəs /
25آق اوستا/ گل مکزیکی/ زوفا انیسونAnise hyssop/ ˈænəs ˈhɪsəp /
26گل شاه اشرفیCupcakes white/ ˈkʌpkeɪks ˈwaɪt /
27لیدی کواکرBluet/ ˈbluːɪt /
28کاملیاCamellia/ kəˈmiːlɪə /
29نعنا گربه ایCatmint/ ˈkætˌmɪnt /
30شقایقCommon poppy/ ˈkɒmən ˈpɑːpi /
31گل نیلوفر سفیدMoonflower/ ˈmuːnflaʊər /
32گل جعفریMarigold/ ˈmærɪɡoʊld /
33ارکیدهOrchid/ ˈɔːrkəd /
34گل تاج ریزیNightshade/ ˈnaɪˌtʃed /
35اطلسیPetunia/ pəˈtuːniə /
36گل صد تومانیPeony/ ˈpiːəni /
37اقاقیاAcacia/ əˈkeɪʃə /
38رزRose/ roʊz /
39‍پیچ گلیسینWisteria/ wɪˈstɪərɪə /
40آفتابگردانSunflower/ ˈsʌnˌflɑːwər /
41لالهTulip/ ˈtuːləp /
42گل اشرفیTickseed/ tickseed /
43نیلوفر آبیWater lily/ wɔ:tər lɪli /
44گل آصف السلطنهTreasure flower/ ˈtreʒər ˈflaʊər /
45خار مریمThistle/ ˈθɪsl̩ /
46بنفشهViolet/ ˈvaɪələt /
47ژپیسوفیلا/ نفس بچهBaby’s breath/ ˈbeɪbiz ˈbreθ /
48سوسن چشم سیاهBlack-eyed Susan/ blæk ˈaɪd ˈsuːzn̩ /
49گل زنگوله ای چینیBalloon flower/ bəˈluːn ˈflaʊər /
50گل دوزShooting star/ ʃu:tɪŋ ˈstɑːr /
51گل تکمه ای/ گل گندم یا ذرتBachelors button/ ˈ bætʃlərz ˈbʌtn̩ /
52گل حناBusy Lizzie/ ˈbɪzi ˈlɪzi /
53گل فراموشم نکنForget-me-not/ fəˈɡet mɪ nɑːt /
54کالانکوئه کریسمسFlaming Katy/ ˈfleɪmɪŋ ˈ keɪti /
55گیاه کانگوروKangaroo paw/ ˌkæŋɡəˈruː ˈpɒ /
56سیاه دانه دمشقیLove in a mist/ ˈlʌv ɪn ə ˈmɪst /
57گیاه تونبرگیاKing’s mantle/ ˌkɪŋz ˈmæntl̩ /
58گیاه باروتکLove lies bleeding/ ˈlʌv ˈlaɪz ˈbliːdɪŋ /
59گل رامObedient plant/ oˈ biːdiənt ˈplænt /
60گل ارینژیومMiss Willmotts Ghost/ ˈmɪs willmotts ɡoʊst /
61شیپور فرشتهSnowy Angels Trumpet/ ˈsnoʊɪ ˈeɪndʒəlz ˈtrʌmpət /
62گیاه دم موشی قفائیButterfly bush/ ˈbʌtr̩flaɪ ˈbʊʃ /
63دیسنترا/ گل قلب خونینBleeding heart/ ˈbliːdɪŋ ˈhɑːrt /
64رزRose/ roʊz /
65گل تکمه ای/ گل گندم یا ذرتBachelors button/ ˈ bætʃlərz ˈbʌtn̩ /
66گل شیپور طلایی تکوماYellow elder/ ˈjeloʊ ˈeldər /
67گل شکر پارهProtea/ ˈ proʊtiə /
68گل رز تودورTudor rose/ ˈtuːdər roʊz /
69شبدرShamrock/ ˈʃæmˌrɑːk /

نام انواع گل ها به انگلیسی همراه با مثال

در زیر برای درک راحت تر و استفاده از انواع گل ها به انگلیسی در یک جمله برای شما نمونه مثال هایی اشاره کرده ایم:

Daisy- گل مینا

گل مینا

مثال: This fruit was picked only yesterday, it’s as fresh as a daisy.

این میوه همین دیروز چیده شد، تازه مثل گل مینا است.

Rose- گل سرخ

مثال: The national emblem of England is a rose.

نشان ملی انگلیس گل رز است.

Orchid- ارکیده

مثال: The orchid is a class of plant which I have never tried to grow.

من هرگز اقدام به پرورش هیچ یک از گونه های گیاهی خانواده ارکیده نکرده ام.

Tulip-گل لاله

مثال: In a vase on the table stood a tulip.

در یک گلدان روی میز یک گل لاله ایستاده بود.

Sunflower- آفتابگردان

مثال: He carefully tended his sunflower plants all summer.

او در تمام تابستان از گیاهان آفتابگردان خود مراقبت می کرد.

Cyclamen- سیکلامن

مثال: The silver-leaved varieties of cyclamen are not quite as hardy.

انواع برگ نقره ای سیکلامن چندان مقاوم نیستند.

Poppy- خشخاش

مثال: I have not seen a cultivated poppy as good as this anywhere.

من تاکنون گل خشخاش زراعی به خوبی اینجا ندیده بودم.

Daffodil- نرگس زرد

مثال: The daffodil belongs to the genus narcissus.

گل نرگس زرد به رده نرگس ها تعلق دارد.

Bluebell- ناقوس آبی

گل ناقوس آبی

مثال: Bluebells grow in profusion in this valley in April and May.

در ماه آوریل و مه در این دره به وفور ناقوس آبی رشد می‌ کنند.

Cherry blossom- شکوفه گیلاس

مثال: The cherry blossom came out early in Washington this year.

شکوفه گیلاس در اوایل امسال در واشنگتن ظاهر شد.

Iris- گل عنبیه

مثال: .Irises are perennial plants, growing from creeping rhizomes.

گل عنبیه گیاهان جاودانه و چندساله هستند که از ساقه زیرین در حال رشد هستند.

Chrysanthemum- گل داوودی

مثال: The tea tasted faintly of chrysanthemum.

مزه چای کمی شبیه به گل داوودی بود

Lily- گل زنبق

مثال: In the morning, the first yellow water lily appeared at the same spot.

صبح اولین زنبق زرد رنگ در همان نقطه ظاهر شد.

Crocus- کروکوس

مثال: The crocuses are late coming into flower.

کروکوس ها دیر به گل می رسند.

Dahlia- کوکب

مثال: Some favoured dahlia, others preferred the bright geranium.

بعضی ها گل کوکب را دوست دارند و برخی دیگر شمعدانی روشن را ترجیح می دهند.

Lotus- گل لوتوس

مثال: The lotus grows in ponds and lakes

گل لوتوس در مرداب و برکه رشد می کند.

Water lily- نیلوفر آبی

مثال: Water lily bloom in summer

گل نیلوفر آبی در تابستان رشد می کند.

Geranium- شمعدانی

روغن شمعدانی دارای رایحه ای شیرین است که یادآور گل رز است.

Honeysuckle- پیچ امین الدوله

مثال: Roses and honeysuckle entwine the little cottage.

گل رز و پیچ امین الدوله کلبه کوچک را در هم می پیچند.

Lilac- بنفشه

مثال: The air was filled with the scent of lilac.

هوا پر شده بود از عطر یاس بنفش.

Dandelion- قاصدک

مثال: The seeds of dandelion were carried to the meadow by the wind.

باد دانه های قاصدک را به چمنزار می برد.

نماد انواع گل در زبان انگلیسی و دیگر فرهنگ ها 

در جدول بالا لیستی از نام گل ها به انگلیسی و فارسی آورده شده است و با انواع گل در زبان انگلیسی آشنا شدید. اما برای راحتی شما در انتخاب گل ها و خرید گل همچنین لیستی از گل ها، نماد آن ها و عکس آن ها را در زیر آورده ایم.

مطالعه مفید: اپلیکیشن آموزش زبان اساطیر

گل آفتابگردان (Sunflower): 

گل آفتابگردان
گل آفتابگردان نمادی برای زندگی طولانی و شاد است و همچنین احترام و به فرد مقابل و نشان وفاداری است.

گل آنتریوم (Antrium): 

گل آنتریوم

به طور کلی گل هایی با شکل قلب نمادی از شادی، فراوانی و مهمان نوازی است. و در رنگ ها رنگ سفید نماد پاکی و بی گناهی، رنگ قرمز نشاندهنده عشق و علاقه زیاد و صورتی نماد عشق مادرانه و اشتیاق است.

گل ارکیده (Orchid): 

گل ارکیده

تمام رنگ های گل ارکیده نماد زیبایی و عشق اند البته با این وجود گل ارکیده ی قرمز نماد عشق، ارکیده ی سفید نماد فروتنی، ارکیده ی بنفش نماد تحسین و وفاداری و ارکیده ی زرد نماد شروع دوباره و شادی است.

گل رز (Rose):

گل رز

گل رز از گذشته تا کنون ابزاری برای ابراز عشق و علاقه بوده است و همانطور که گفته شد هر رنگ معنی و مفهوم خودش را دارد در گل رز هم رنگ سفید مجددا نماد پاکی و معصومیت، رز قرمز نماد عشق و احساسات زیاد و صورتی نماد اشتیاق و قدردانی است.

گل سنبل (Hyacinth):

گل سنبل

گل سنبل به رنگ سفید نماد دوست داشتنی بودن است و گل سنبل بنفش برای بخشش و ابراز تاسف استفاده میشود.

گل لاله (Tulip):
گل لاله

در گل های لاله نیز به خاطر داشتن رنگ های متنوع هر کدام نماد متفاوتی دارند. بطور مشابه رنگ گل لاله قرمز نماد عشق است و لاله صورتی نماد درک متقابل. لاله سفید نماد بخشش و لاله بنفش نشاندهنده قدرت، فراوانی و خوشبختی است.

جذابیت آموزش زبان انگلیسی 

امیدواریم با انواع گل در زبان انگلیسی و نماد هر کدام به طور کامل آشنا شده باشید. توجه کنید همیشه موضوع های جذابی در کنار آموزش وجود دارد. با اینکه یادگیری زبان انگلیسی همیشه یکی از جذابترین آموزش ها است. یادگیری انواع گل در زبان انگلیسی هم میتواند آموزشی همراه با زیبایی و سرگرمی برای زبان آموزان باشد.

مطلعه بیشتر: سبک های یادگیری زبان انگلیسی کدامند و چقدر کارآمد هستند؟

همچنین اگر هنوز یادگیری زبان انگلیسی را شروع نکردید میتوانید با خرید پکیج آموزش زبان انگلیسی در جهت تقویت مهارت زبان انگلیسی خود گام بردارید و آموزش زبان انگلیسی از پایه را آغاز کنید.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن

دریافت مشاوره رایگان

برای اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و مشاهده نمونه تدریس های پکیج خوداموز رویال، عدد یک را به تلگرام زیر ارسال کنید.