افعال بی قاعده

آموزش افعال بی قاعده در زبان انگلیسی | لیست کامل افعال

اشتراک گذاری این مقاله:

فهرست مطالب

افعال در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می شوند که با نام های افعال بی قاعده و با قاعده شناخته می شود. یادگیری فعل های بی قاعده یکی از مباحث چالش بر انگیز در زبان انگلیسی است چرا که همانطور که از نام این افعال مشخص است آن ها از قاعده خاصی پیروی نمی کنند و مانند دیگر افعال در زبان انگلیسی صرف نمی شوند پس زبان آموزان باید زمانی را برای یادگیری و حفظ کردن آن ها اختصاص دهند و به کمک استفاده از آن ها در جملات خود این افعال را در ذهن خود تثبیت کنند.

ما در این مقاله قصد داریم افعال بی قاعده را به شما آموزش دهیم و سپس یک لیست بسیار کامل از این افعال را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

مطالعه مفید: آموزش زبان انگلیسی از پایه

فعل در زبان انگلیسی

 

 

یکی از مهم ترین مباحثی که در آموزش زبان انگلیسی مبتدی با آن آشنا خواهید شد، فعل در زبان انگلیسی است. فعل یکی از مهم ترین اجزاء جمله در تمام زبان های دنیا است. این عضو در جمله کلمه ای است که عمل یا موقعیتی را بیان می کند و به عبارت دیگر برای ما مشخص می کند که فاعل درحال چه انجام چه کاری است.

می توان گفت اهمیت این عضو در یک جمله آنقدر زیاد است که بدون استفاده از فعل نمی توان افکار و منظور را به درستی به شنونده یا خواننده انتقال داد و نکته مهم درباره این عضو این است که فعل به تنهایی می تواند یک جمله باشد و منظور را به درستی منتقل کند.

مطالعه مفید: یادگیری گرامر فعل در زبان انگلیسی

انواع فعل در زبان انگلیسی

 

انواع فعل در زبان انگلیسی

 

افعال در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. افعال با قاعده
  2. افعال بی قاعده

شناسایی این افعال به کمک پسوند های “d” و “ed” است و شما باید به این موضوع توجه داشته باشید که اگر یک فعل در حالت گذشته و سوم آن پسوند های “d” و  “ed” داشت یا امکان تبدیل افعال به حالت گذشته و سوم به کمک این پسوند ها وجود داشت، آنگاه فعل شما با قاعده است و اگر حالات فعل با یکدیگر متفاوت باشد فعل شما بی قاعده است.

مطالعه مفید: آموزش گرامر simple present در انگلیسی

افعال با قاعده

به صورت کلی می توان گفت برای تبدیل فعل به حالت گذشته در زبان انگلیسی باید به قسمت پایانی فعل “d” یا “ed” اضافه کنیم و اگر فعل با این ساختار به حالت گذشته و سوم تبدیل شود، آن فعل با قاعده است و شما می توانید بدون نگرانی از تغییر شکل های ناگهانی، فعل را به راحتی به کمک اضافه کردن پیشوند های ذکر شده به حالت گذشته یا سوم تبدیل کنید.

مطالعه مفید: افعال باقاعده و بی قاعده انگلیسی

افعال بی قاعده

طبق تعریف در پاراگراف قبلی می توان به این نتیجه رسید که افعال بی قاعده در زبان انگلیسی را نمی توان با اضافه کردن “d” و “ed” به گذشته یا حالت سوم تبدیل کرد و این افعال ممکن است شکل های متفاوتی در حالات مختلف داشته باشند که از قاعده خاصی پیروی نمی کند و شما باید آن ها را به خاطر بسپارید و به مرور زمان و استفاده از آن ها در جملات خود، این افعال را یاد بگیرید.

نحوه یادگیری افعال بی قاعده

 

نحوه یادگیری افعال بی قاعده

 

همانطور که از نام این افعال مشخص است، این افعال از قاعده خاصی پیروی نمی کنند پس شما نمی توانید به کمک قوانین یا حالت های مختلف به یادگیری آن ها بپردازید و شما باید این افعال را به خاطر بسپارید.

هر سه قسمت فعل را حفظ کنید

یکی از بهترین روش ها برای یادگیری افعال بی قاعده در زبان انگلیسی این است که شما آن ها را با مرور زمان به خاطر بسپارید و سپس با مرور زمان از آن ها در جملات خود استفاده کنید تا آن ها در حافظه شما تثبیت شوند و دیگر آن ها را از یاد نبرید.

افعال ضروری بی قاعده را یاد بگیرید

ممکن است این سوال برای شما پیش آید که چطور باید این حجم زیاد از افعال را به خاطر بسپاریم پس بهتر است شما در ابتدا سعی کنید افعال ضروری که در صحبت های روزمره از آن ها استفاده می کنید را به خاطر بسپارید و برای قدم های بعدی می توانید بیشتر پیشروی کنید و افعال بیشتری را یاد بگیرید.

افعال را در متن یاد بگیرید

یکی از روش هایی که شما می توانید برای حفظ کردن و یادگیری افعال بی قاعده از آن استفاده کنید، خواندن متن های مختلف به زبان انگلیسی است و سپس سعی کنید افعال را در این متن ها مشخص کنید و سپس جملات مشابهی بسازید و از افعال جدیدی که آموخته اید استفاده کنید.

مطالعه مفید: آموزش قید در انگلیسی و چگونگی استفاده از آن ها

تمرین کنید

همانطور که توقع می رود در هر نوع مسیر یادگیری یکی از مهم ترین بخش ها متعلق به تمرین کردن است. شما باید تمرین کنید چرا که بدون تمرین اطلاعات در ذهن شما تثبیت نمی شود و ممکن است با مرور زمان دچار اشتباه شوید و حتی بدتر که آن ها را به کلی فراموش کنید.

سعی کنید زمان هایی را برای خود در مسیر یادگیری افعال بی قاعده مشخص کنید که همان تعداد افعالی را که به تازگی آموخته اید در جملات مختلف استفاده کنید تا این تمرین ها علاوه بر کمک به حافظه شما برای حفظ کردن این افعال به شما کمک می کند تا با کاربردهای آن ها در جملات مختلف نیز آشنا شوید.

دسته بندی افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

 

دسته بندی افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

 

درست است که این افعال از قاعده ای پیروی نمی کنند اما شما بازهم برای یادگیری آسان تر می توانید آن ها را دسته بندی کنید چرا که نحوه تغییرات و ساختار این افعال به سه دستی کلی تقسیم می شوند:

افعالی که حالت اول، دوم و سوم آن ها یکسان است

Hurt, Hurt, Hurt (آسیب دیدن)

Cut, Cut, Cut (بریدن)

افعالی که دو حالت آن ها یکسان است.

Run, Run, Ran (دویدن)

Say, Said, Said (گفتن)

افعالی که هیچ حالت یکسانی ندارند.

Write, Wrote, Written (نوشتن)

Drink, Drunk, Drank (نوشیدن)

مطالعه مفید: آشنایی با کاربردهای get در زبان انگلیسی

لیست افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

 

لیست افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

 

پس از آشنایی شما با فعل های بی قاعده در زبان انگلیسی و نحوه یادگیری آن ها وقت آن رسیده است تا با مهم ترین و کاربردترین افعال بی قاعده در زبان انگلیسی آشنا شوید.

مطالعه مفید: ۱۳ نوع از انواع صفت در انگلیسی و نحوه استفاده از آن ها

قسمت اول فعل قسمت دوم فعل قسمت سوم فعل ترجمه به فارسی
arise arose arisen بلند شدن
awake awoke awoken بیدار شدن
be Was/were been بودن
abide abode abode پایبند بودن
 bear bore born تحمل کردن
beat beat beaten زدن
become became become شدن
befall befell befallen فرا رسیدن
beget begot begotten بوجود آوردن
begin began begun شروع کردن
behold beheld beheld مشاهده کردن
bend bent bent خم شدن
bereave bereft bereft محروم کردن
beseech besought besought استدعا کردن
beset beset beset احاطه کردن
 bestride bestrode bestridden نوعی ایستادن یا نشستن
bet bet bet شرط بستن
bid bid bid دعوت کردن
bind bound bound چسباندن
bite bit bitten گاز گرفتن
bleed bled bled خونریزی کردن
blow blew blown وزیدن
break broke broken شکستن
 breed bred bred پرورش دادن
bring brought brought آوردن
broadcast broadcast broadcast پخش کردن
build built built ساختن
burn burnt burnt سوختن
burn burned burned سوختن
burst burst burst منفجر شدن
buy bought bought خریدن
 cast cast cast در قالب قرار گرفتن
catch caught caught گرفتن
choose chose chosen انتخاب کردن
cling clung clung چسبیدن
come came come آمدن
cost cost cost قیمت داشتن
creep crept crept خزیدن
cut cut cut بریدن
deal dealt dealt داد و ستد کردن
dig dug dug کندن
do did done انجام دادن
draw drew drawn نقاشی کردن
dream dreamt Dreamt خواب دیدن
dream dreamed dreamed خواب دیدن
drink drank drunk نوشیدن
drive drove driven رانندگی کردن
dwell dwelt dwelt اقامت گزیدن
eat ate eaten خوردن
fall fell fallen افتادن
feed fed fed احساس کردن
fight fought fought دعوا کردن
find found found پیدا کردن
flee fled fled فرار کردن
fling flung flung روانه کردن
fly flew flown پرواز کردن
forbid forbade forbidden ممنوع کردن
forecast forecast forecast پیش بینی کردن
foresee foresaw foreseen از پیش دانستن
foretell foretold foretold پیشگویی کردن
forget forgot forgotten فراموش کردن
forgive forgave forgiven بخشیدن
forsake forsook forsaken رها کردن
freeze froze frozen منجمد کردن
get got gotten تهیه کردن
give gave given دادن
go gone went رفتن
grow grew grown پرورش دادن
 hang hung hung آویزان کردن
have had had داشتن
hear heard heard شنیدن
 hide hid hidden مخفی کردن
hit hit hit زدن
hold held held نگه داشتن
hurt hurt hurt صدمه دیدن
keep kept kept نگهداری کردن
know knew known شناختن
lay laid laid قرار دادن
lead led led رهبری کردن
learn learnt learnt یاد گرفتن
leave left left ترک کردن
let let let اجازه دادن
lie lied lied دروغ گفتن
lose lost lost از دست دادن
make made made درست کردن
Mean meant meant منظور داشتن
meet met met ملاقات کردن
oversleep overslept overslept خواب ماندن
pay paid paid پرداخت کردن
put put put قرار دادن
read read read خواندن
 rid rid rid رها شدن از
ride rode ridden راندن
rise rose risen طلوع کردن
run run run دویدن
say said said گفتن
 see saw seen دیدن
seek sought sought جستجو کردن
sell sold sold فروختن
send sent sent فرستادن
set set set تنظیم کردن
shake shook shaken لرزاندن
shine shone shone درخشیدن
shoot shot shot شلیک کردن
show showed shown نمایش دادن
sing sang sung آواز خواندن
sit sat sat نشستن
sleep slept slept خوابیدن
slide slid slid سر خوردن
smell smelt smelt بوییدن
speak spoke spoken صحبت کردن
spend spent spent گذراندن / خرج کردن
spread spread spread پخش کردن
steal stole stolen دزدیدن
strike struck struck ضربه زدن
swear swore sworn قسم خوردن
swim swam swum شنا کردن
take took taken گرفتن
teach taught taught آموزش دادن
tell told told گفتن
understand understood understood فهمیدن
wake woke waken بیدار کردن
wear wore worn پوشیدن
win won won برنده شدن
wind wound wound کوک کردن
write wrote written نوشتن
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن

دریافت مشاوره رایگان

برای اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و مشاهده نمونه تدریس های پکیج خوداموز رویال، عدد یک را به تلگرام زیر ارسال کنید.