مجهول در زبان انگلیسی

جمله مجهول در زبان انگلیسی

اشتراک گذاری این مقاله:

فهرست مطالب

Passive به معنی مجهول است و ساختار مجهول در زبان انگلیسی در جملاتی استفاده میشود که در آن ها فاعل جمله نامشخص است و یا لازم نیست به فاعل جمله اشاره شود. در این مقاله ساختار مجهول در زبان انگلیسی و نحوه ساختن جملات مجهول در زمان های مختلف به همراه مثال به طور کامل توضیح داده شده است.

کاربرد جمله مجهول در زبان انگلیسی

کاربرد جمله مجهول در زبان انگلیسی

از آن جایی که در جملات مجهول فاعل جمله مشخص نیست، از این جملات زمانی استفاده میشود که بخواهیم تاکیید بیشتری بر روی مفعول باشد و تمرکزی بر روی فاعل نباشد. پس در نتیجه باید جماه مفعول داشته باشد.

مفید است: ۶۷ تا از کشورهای انگلیسی زبان

فعل لازم و متعدی در زبان انگلیسی

برای آشنایی با ساختار مجهول در زبان انگلیسی ابتدا باید افعال لازم و متعدی را بشناسیم.

فعل لازم یا Intransitive Verb: به فعلی گفته میشود که نیازی به مفعول در جمله ندارد.

فعل متعدی یا Transitive Verb: به فعلی گفته میشود که به مفعول در جمله نیاز دارد.

 همانطور که در بالا توضیح داده شد کاربرد جمله مجهول در زبان انگلیسی وقتی است که بخواهیم فاعل را حذف کنیم و به جای آن مفعول را قرار دهیم درنتیجه اگر فعل جمله ما لازم باشد، جمله مجهول از آن ساخته نمیشود زیرا نیازی به مفعول ندارد و حالت مجهول هم ندارند. برای ساختن جمله مجهول در زبان انگلیسی به فعل متعدی نیاز داریم، زیرا به مفعول نیاز دارد.

از دست ندهید: گرامر فعل در زبان انگلیسی

ساختار جملات معلوم در زبان انگلیسی

برای شناختن ساختار مجهول در جملات و استفاده از آن ها در ابتدا بهتر است در مورد ساختار معلوم جملات بدانید. به صورت کلی برای ساختن جملات معلوم در زبان انگلیسی که در آن فاعل جمله مشخص است از ساختار زیر استفاده میشود:

Subject + verb + object

به مثال زیر توجه کنید:

Sara opens the window

سارا پنجره را باز میکند

در این مثال ساختار تفکیک شده جمله به صورت زیر است:

  • Sara فاعل (Subject)
  • Opensفعل (verb)
  • Windowمفعول (object)

ساختار جملات مجهول در زبان انگلیسی

 

در جملات مجهول در زبان انگلیسی این ساختار تغییر میکند و همانطور که از هدف ساختن جمله  مجهول در زبان انگلیسی مشخص است باید، فاعل (Subject) جمله معلوم حذف شود و مفعول جمله معلوم (object)، فاعل جمله مجهول قرار بگیرد. فعل نیز به صورت to be + pp تغییر میکند.

object + am/is/are + pp +…

در این ساختار pp  مخفف Past Participle به معنی شکل سوم فعل است.

جملات مجهول در زبان انگلیسی در تمام زمان ها انگلیسی قابل استفاده هستند. نکته مهمی که در تمام زمان ها برای ساختن جهمله مجهول در زبان انگلیسی اهمیت دارد، انتخاب فعل ” to be” مناسب و شکل سوم فعل. در ادامه نحوه تغییرات برای تبدیل جمله معلوم به جمله مجهول در زمان های مختلف آمده است.

مطالعه مفید: با استفاده از تکنیک های ترجمه|حرفه ای ترجمه کنید!

ساختار جمله مجهول در زبان انگلیسی: حال ساده

به مثال زیر برای تبدیل جمله معلوم به مجهول در زمان حال ساده توجه کنید:

مجهول کردن فعل در زمان حال ساده:
معلوم:

Subject + verb + object

مجهول:

S + to be + pp

.The company ships the computers to many foreign countries

 

.Computers are shipped to many foreign countries
این شرکت کامپیوترها را به بسیاری از کشورهای خارجی ارسال می کند.کامپیوترها به بسیاری از کشورهای خارجی ارسال می شوند.

در مثال جمله معلوم زمان حال ساده، شرکت کامپیوترها را ارسال می کند. در اینجا، شرکت در حال انجام کار است.

در مثال جمله مجهول زمان حال ساده، فاعل جمله حذف شده است و کامپیوترها که مفعول جمله بود به جای شرکت در ابتدا جمله قرار می گیرند. در این مورد، مهم نیست که چه کسی کامپیوترها را فرستاده است.

توجه کنید همانطور که در جدول بالا نحوه تغییر ساختار جمله نشان داده شده است تغییرات اعمال میشود.

مطالعه بیشتر:  دو زبانه شدن کودک | ۸ نکته برای انجام این کار

ساختار جمله مجهول در زبان انگلیسی: حال استمراری

به مثال زیر برای تبدیل جمله معلوم به مجهول در زمان حال استمراری توجه کنید:

مجهول کردن فعل در زمان حال استمراری:
معلوم:

S + to be + v (-ing) + object

مجهول:

S + to be + being + pp

A combination of wind, pressure, and moisture is forming the thunderstorm

 

.A thunderstorm is being formed
ترکیبی از باد، فشار و رطوبت در حال تشکیل رعد و برق است.رعد و برق در حال شکل گیری است.

در مثال جمله معلوم زمان حال استمراری، به جای خود طوفان، بر عوامل طوفان تاکید شده است.

در مثال مجهول زمان حال استمراری، طوفان به جای عوامل طوفان تاکید شده است.

اگر نمی‌خواهید عوامل طوفان را به تفصیل بیان کنید و در عوض می‌خواهید طوفان را به عنوان موضوع مهم و قابل تاکید جمله ارائه دهید، از جمله مجهول استفاده کنید.

برای مطالعه: تاثیر جعبه لایتنر در یادگیری زبان انگلیسی

ساختار جمله مجهول در زبان انگلیسی: گذشته ساده

ساختار جمله مجهول در زبان انگلیسی: گذشته ساده

به مثال زیر برای تبدیل جمله معلوم به مجهول در زمان گذشته ساده توجه کنید:

مجهول کردن فعل در زمان گذشته ساده:
معلوم:

Subject + verb + object

مجهول:

S + was/were + pp

The postal carrier delivered the package yesterday.

 

The package was delivered yesterday.
حامل پست دیروز بسته را تحویل گرفت.بسته دیروز تحویل داده شد.

در این مثال در حالت مجهول جمله در زبان انگلیسی، فاعل که تحویل گیرنده بوده است از جمله معلوم حذف میشود و بسته که مفعول جمله معلوم بوده است به جای فاعل جمله مجهول قرار میگیرد.

در جمله معلوم توجه بر روی کسی است که بسته را تحویل میگیرد و در جکله مجهول تمرکز جمله بر روی بسته ای است که تحویل داده شده است.

توجه کنید در تمام زمان ها، تغییراتی که بر روی فاعل و مفعول برای ساختن جمله مجهول در زبان انگلیسی انجام میشود، یکسان است و تنها با توجه به ساختار فعل در آن زمان تغییرات جزئی در هر یک از زمان ها اتفاق می افتد.

ساختار جمله مجهول در زبان انگلیسی: گذشته استمراری

به مثال زیر برای تبدیل جمله معلوم به مجهول در زمان گذشته استمراری توجه کنید:

مجهول کردن فعل در زمان گذشته استمراری:
معلوم:

S + was/were + v (-ing) + object

مجهول:

S + was/were + being + pp

The producer was making an announcement.

 

.an announcemen was being made
تهیه کننده در حال ساخت خبر بود.خبری در حال ساخت بود.

در این مثال در جمله معلوم تهیه کننده انجام دهنده کار و فاعل است و خبر مفعول جمله معلوم میباشد. در جمله مجهول ساخته شده در اینجا خبر به عنوان فاعل قرار گرفته است و تاکید بیشتری در جمله بر روی آن است.

ساختار جمله مجهول در زبان انگلیسی: حال کامل

ساختار جمله مجهول در زبان انگلیسی: حال کامل

حال کامل نیز نوعی دیگر از زمان های افعال در زبان انگلیسی است و همانطور که بیان شد، افعال متعدی در زمان حال کامل قابلیت مجهول شدن را دارند و در اینجا مثالی برای تبدیل جمله معلوم به مجهول در زبان انگلیسی در حال کامل آمده است:

مجهول کردن فعل در زمان حال کامل:
معلوم:

S + have/has + pp + object

مجهول:

S + have/has + been + pp

Someone has made the arrangements for us.

 

The arrangements have been made for us.

.

یک نفر مقدمات را برای ما فراهم کرده است.مقدمات برای ما فراهم شده است.

در اینجا نیز مانند بقیه زمان ها با بررسی جمله معلوم و مجهول در زبان انگلیسی میتوان تغییرات انجام شده را مشاهده کرد.

توجه کنید در زمان حال کامل چون قسمت سوم فعل در جمله معلوم ظاهر میشود، به راحتی با حذف فاعل و اضافه کردن been میتوان جمله مجهول در زبان انگلیسی را بسازید.

ساختار جمله مجهول در زبان انگلیسی: گذشته کامل

از آن جایی که ساختار حال کامل و گذشته کامل شباهت زیادی به یکدیگر دارد، در حالت مجهول در زبان انگلیسی نیز به همین صورت خواهد بود و در زیر مثالی از مجهول جمله گذشته کامل آورده شده است:

مجهول کردن فعل در زمان گذشته کامل:
معلوم:

S + had + pp + object

مجهول:

S + had + been + pp

They had given us visas for three months.

 

Visas had been given to us for three months.

 

سه ماهه به ما ویزا داده بودند.سه ماه بود که به ما ویزا داده بودند.

توجه کنید افعال  to be در تشخیص حال کامل و گذشته کامل نقش مهمی دارند زیرا در حال کامل از have/has استفاده میشود و در گذشته کامل از had استفاده میشود.

ساختار جمله مجهول در زبان انگلیسی: آینده ساده

ساختار جمله مجهول در زبان انگلیسی: آینده ساده

در اینجا مثالی در زمان آینده برای شما آورده ایم و همچنین شکل مجهول در زبان انگلیسی آن نیز به همراه ساختار کلی آورده شده است:

مجهول کردن فعل در زمان آینده ساده:
معلوم:

S + will + infinitive + object

مجهول:

S + will + be + pp

Our representative will pick up the computer.

 

The computer will be picked up.

 

نماینده ما کامپیوتر را برمی دارد.کامپیوتر برداشته خواهد شد.

در زمان آینده نیز will مشخصه این زمان است و جمله مجهول از معلوم با be و شکل سوم فعل قابل تشخیص است.

در اینجا Our representative فاعل جمله معلوم است و the computer مفعول جمله معلوم می باشد. در نتیجه the computer فاعل جمله مجهول خواهد شد.

مفید است: ویژگی های استاد برتر زبان انگلیسی+ معرفی ۳ استاد

ساختار جمله مجهول در زبان انگلیسی: آینده کامل

به مثال زیر برای تبدیل جمله معلوم به مجهول در زمان آینده کامل توجه کنید:

مجهول کردن فعل در زمان آینده کامل:
معلوم:

S + will + have + pp + object

مجهول:

S + will + have + been + pp

By next month we will have finished this job.

 

By next month this job will have been finished.

 

تا ماه آینده این کار را به پایان خواهیم رساند.تا ماه آینده این کار به پایان خواهد رسید.

همانطور که بیان شد will مشخصه زمان آینده است و در اینجا have مشخصه آینده کامل است و همانطور در در جمله مجهول بالا مشخص است تفاوت جمله معلوم و مجهول در زمان آینده کامل been در جمله مجهول در زبان انگلیسی است.

ساختار جمله مجهول در زبان انگلیسی: افعال معین (modal)

افعالی مانند:

 can, could, be able to, may, might, must, will, would

به مثال زیر برای تبدیل جملات معلوم به مجهول در زبان انگلیسی برای افعال معین توجه کنید:

مجهول کردن افعال معین:
معلوم:

S + modal + infinitive + object

مجهول:

S + modal + be + pp

You can use the computer.

 

The computer can be used.

 

می توانید از کامپیوتر استفاده کنید.کامپیوتر قابل استفاده است.

در اینجا نیز شکل سوم افعال مورد استفاده است و این نشان دهنده این است که یادگیری شکل سوم افعال از اهمیت ویژه ای برخوردار است برای همین در جدول زیر لیستی از افعال و شکل سوم آن ها آورده شده است.

شکل سوم افعال در زبان انگلیسی

همانطور که گفته شد، pp مخفف Past Participle در زبان انگلیسی است و همچنین به آن اسم مفعول نیز گفته میشود. همانطور که میدانید در زبان انگلیسی افعال به دو دسته افعال با قاعده و بی قاعده تقسیم میشود.

آموزش زبان انگلیسی از پایه

آموزش زبان انگلیسی از پایه

برای یادگیری زبان انگلیسی میتوانید از کلاس های زبان حضوری استفاده کنید ولی این راه ممکن است برای شما که مشغله زیادی دارید مفید نباشد، پیشنهاد اساطیر زبان برای افرادی که زمان کافی برای حضور در کلاس زبان را ندارند، خرید پکیج آموزش زبان انگلیسی به صورت خودآموز است.

اساطیرزبان با هدف آموزش زبان انگلیسی بدون نیاز به جزوه و کتاب اقدام به تهیه پکیج آموزشی به اسم رویال کره است و شما میتوانید با خرید پکیج رویال علاوه بر یادگیری گرامر زبان انگلیسی، مکالمه زبان انگلیسی خود را تقویت کنید و علاوه بر این ها اگر هدف شما شرکت در آزمون IELTS است میتوانید آموزش آیلتس را نیز دریافت کنید.

افعال با قاعده در زبان انگلیسی

در افعال با قاعده شکل سوم فعل با اضافه شده «ed» ساخته میشود. در زیر لیستی از افعال با قاعده و شکل سوم آن ها آورده شده است.

V1
Base Form
V2
Past Simple
V3
Past Participle
completecompletedcompleted
acceptacceptedaccepted
admireadmiredadmired
admitadmittedadmitted
affordaffordedafforded
alertalertedalerted
agreeagreedagreed
chopchoppedchopped
educateeducatededucated
doubledoubleddoubled
intendintendedintended
judgejudgedjudged
jogjoggedjogged
allowallowedallowed
hammerhammeredhammered
irritateirritatedirritated
mattermatteredmattered
adviseadvisedadvised
foldfoldedfolded
excuseexcusedexcused
fixfixedfixed
attendattendedattended
addaddedadded
branchbranchedbranched
bruisebruisedbruised

 

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

 

V3V2V1
Past SimplePast SimpleBase Form
awokeawokeawake
bidbidbid
beatbeatbeat
beganbeganbegin
betbetbet
bentbentbend
broughtbroughtbring
becamebecamebecome
bitbitbite
blewblewblow
brokebrokebreak
chosechosechoose
broadcastbroadcastbroadcast
boughtboughtbuy
burned or burntburned or burntburn
camecamecome
caughtcaughtcatch
builtbuiltbuild
dugdugdig
costcostcost
cutcutcut
drewdrewdraw
diddiddo
drovedrovedrive
dreamed or dreamtdreamed or dreamtdream
ateateeat
drankdrankdrink
foundfoundfind
fellfellfall
forgotforgotforget
foughtfoughtfight
feltfeltfeel
flewflewfly
frozefrozefreeze
forgaveforgaveforgive
wentwentgo
gotgotget
gavegavegive
hadhadhave
grewgrewgrow
hunghunghang
hidhidhide
heardheardhear
hurthurthurt
hithithit
heldheldhold
knewknewknow
keptkeptkeep
leftleftleave
laidlaidlay
letletlet
learned or learntlearned or learntlearn
ledledlead

برای مشاهده افعال باقاعده و بی قاعده بیشتر به EnglishCLUB مراجعه کنید.

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن

دریافت مشاوره رایگان

برای اطلاعات بیشتر، دریافت مشاوره و مشاهده نمونه تدریس های پکیج خوداموز رویال، عدد یک را به تلگرام زیر ارسال کنید.